Planet

Onze planeet centraal.

ARTEX MVO

Duurzame ontwikkeling.

People Planet Profit (ook wel: de drie P’s) is een term uit de duurzame ontwikkeling. Het staat voor de drie elementen people (mensen), planet (planeet/milieu) en profit (opbrengst/winst), die op harmonieuze wijze gecombineerd zouden moeten worden. De term werd bedacht door John Elkington, een adviseur op het terrein van duurzame ontwikkeling.

Met Planet bedoelen we alle milieu gerelateerde issues. Wat hebben de producten en processen voor invloed op het milieu maar vooral, wat doen we eraan om te zorgen dat deze invloed zo klein mogelijk is.

Artex is deelnemer aan het MJA3 convenant en stelt jaarlijks een milieu-jaarverslag op. Om de huidige CO2 footprint te meten en te bekijken waar winst te behalen is heeft Artex deelgenomen aan een testcase van het klimaatplein.

Momenteel is Artex ISO9001 gecertificeerd en voornemens januari 2018 ISO 14001 certificaat te behalen.

Hoogfrequente verlichting

Artex heeft, na gedegen onderzoek, besloten om in een groot aantal ruimtes in de fabriek (denk aan magazijnen, productieruimtes en toiletten) nieuwe verlichtingsarmatuur te hangen. Deze armaturen reageren op beweging, zodat ruimtes pas worden verlicht als er iemand in aanwezig is. Deze armaturen zijn tevens voorzien van tijdschakelaars, zodat deze zich, na verloop van tijd, zelf uitschakelen indien er niemand aanwezig is.

Deze investering had een tweeledig doel. Enerzijds het terugdringen van (onnodige) energiekosten, anderzijds het milieu-aspect. Een ander bijkomend voordeel is een thermografische besparing (lees verbetering brandveiligheid). Deze hoogfrequente verlichting straalt namelijk vele malen minder warmte uit als conventionele verlichting.

De eerste besparingen zijn al zichtbaar. Een besparing van ca 20% op jaarbasis in verlichtingskosten is reeds gerealiseerd.

Lean

Op de productieafdelingen bij Artex wordt gewerkt conform de LEAN-principes. Volgens systematische stappen zijn alle personeelsleden getraind om in hun werk te blijven zoeken naar verbetermogelijkheden. Vandaar dat er intern de naam Wave (Werken Aan Verbetering) is gegeven.

Dit is geen incidenteel project, maar een continu doorlopend proces, met als doel de medewerkers betrokken te houden en de afdelingen, processen in grote en kleine stappen te monitoren en te optimaliseren.Daarbij is onder andere gebruik gemaakt van de volgende theorien: 5S (scheiden/schikken/schoonmaken/standaardiseren) VSM, TPM en SGA (Verbeterteams). Dit heeft geleid tot een groot aantal verbeterpunten, zowel sociaal als ook financieel.

Om de wachttijden te elimineren wordt volgens de Kaizen methode gewerkt. Kaizen staat voor het uit elkaar rafelen van de stappen in het productie-proces en kijken naar vereenvoudiging en verbetering waarna men deze – op korte termijn – implementeert. Doel is om de productie verder te stroomlijnen en verliezen (grondstoffen, energie, tijd) tot een minimum te beperken. Dit resulteerde o.a. in nieuwe ‘planregels’ en het opstellen van nieuwe ‘productiefamilies’ om efficiëntie te verbeteren. Een positieve bijdrage aan een verbeterd bewustzijn op het gebied van mens, milieu en middelen.

Werken aan talent

Water & Lucht

Artex maakt al jaren gebruik van een luchtzuiveringssysteem, waarbij de uitstoot van lucht wordt gezuiverd door diverse filters.

De laatste jaren ondervonden we bij Artex een toename van ‘overstromingen’ doordat de riolering in Aarle-Rixtel de regenval niet kon verwerken. Samen met de gemeente is een project opgezet om proces- en regenwater te scheiden. Er zijn extra rioleringen aangelegd, en er is een aansluiting geregeld voor het regenwater op de sloot, waardoor de hoeveelheid afvoerwater naar de waterzuivering met meer dan 60% is gereduceerd.

Diverse machines bij Artex verbruiken water. Met het oog op de grote hoeveelheden die jaarlijks verbruikt worden, is er in 2014 een ondergrondse buffertank op het Artex terrein geïnstalleerd. In deze buffertank wordt proceswater opgeslagen. Het voordeel van deze opslag is dat gebruik gemaakt wordt van het isolatievermogen van de grond om het water beter op temperatuur te houden en te beschermen tegen bevriezing.

Hergebruik warm water

Bij de productie van zonwering wordt water verbruikt, we pompen bij Artex grondwater op dat we na zuivering inzetten voor de diverse processen. Na een verfproces werd in het verleden het koelwater wat opgewarmd was geloosd op de afvoer. We hebben onlangs een investering gedaan in opslagtanks en leidingwerk.

Nu wordt het retourwater opgeslagen in twee geïsoleerde tanks, die een temperatuur behouden van 50°C en 70°C. Dit water wordt ingezet voor vullen van verf- en wasmachine en voor schoonmaken. Tijdens de Kaizenweken is door operators geopperd en bewezen dat schoonmaken met warm water bij coaten een reductie van de omsteltijd tot gevolg had. Het resultaat is duidelijk; voor Artex; kortere opwarmtijden & kortere omsteltijden en voor het milieu: geen lozing van (te) warm water.

Groene producten Artex

De Ploeg Climatex: Comfort is de gemoedstoestand waarin de mens zich goed voelt in zijn leefomgeving. Een goed binnenklimaat bevordert dit welzijn en omvat.

– visueel comfort
– thermisch / klimatiserend comfort*
– akoestisch comfort
– gebruikscomfort

Deze comfortwaarden zijn de basis voor het opnieuw denken over eigenschappen in de ontwikkeling van Climatex stoffen.

* Thermisch & climatiserend: door de meerdere lagen in de opbouw van de constructie wordt vocht en warmte afgevoerd. Wat GORE-TEX® in de mode doet, wordt door Climatex® bereikt in meubelstof.

De Ploeg: Return

Werken aan hergebruik grondstoffen.